Danh sách trường

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Griffith University

Đại học công lập Brisbane Queensland Úc

University of Western Australia

Đại học công lập Perth Western Australia Úc

Taylor College

Trung học tư thục Melbourne Victoria Úc

La Trobe University

Đại học công lập Melbourne Victoria Úc

Eynesbury College

Trung học công lập Adelaide South Australia Úc

Lasalle College of the Arts

Học viện bán công Singapore

Curtin Singapore

Đại học tư thục Singapore

James Cook University Singapore

Đại học tư thục Singapore

Kaplan

Học viện tư thục Singapore

Depaul University

Đại học tư thục Chicago Illinois Mỹ