Danh sách trường Đức

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Jacobs University

Đại học tư thục Bremen Bremen Đức