FINANCIAL NEEDS CALCULATOR

1613980320

Financial Needs Calculator này được thiết kế để giúp các bạn xác định nhu cầu tài chính hàng năm của mình để theo đuổi chương trình giáo dục đại học tại NUS.

Bạn có thể nhập các thông tin sau để có được ước tính nhanh về nhu cầu tài chính của mình:

Xem chi tiết tại link: https://myaces.nus.edu.sg/webroapsbs/jsp/FinancialNeedsCalculator.jsp