Florida International University - Nhập học trực tiếp Đại học

Florida International University - Nhập học trực tiếp Đại học

04/10/2021

Học bổng du học Mỹ

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY - NHẬP HỌC TRỰC TIẾP ĐẠI HỌC

Trường Florida international University, thành phố Miami, bang Florida, Mỹ

Giá trị: 5000 USD

Thời gian áp dụng: từ ngày 1st Oct -15th Dec 2021: chỉ dành cho học sinh apply và xác nhận học bổng trong khoảng thời gian này cho kỳ mùa Fall 2022.

Những học sinh đáp ứng các yêu cầu nêu trên flyer sẽ được guarantee mức học bổng cao nhất. Những học sinh bị thiếu một trong các yêu cầu có thể tham gia phỏng vấn để nhận được xem xét.

Số lượng học bổng giới hạn, do vậy khi được cấp học bổng, học sinh cần xác nhận trong vòng 7-10 ngày, nếu không mức học bổng cao nhất sẽ ko còn có hiệu lực nữa.