Honorary Scholarship for Leadership

Honorary Scholarship for Leadership

20/08/2020

Học bổng du học Mỹ

HONORARY SCHOLARSHIP FOR LEADERSHIP

Trường học: Oregon State University, thành phố Covallis, bang Oregon, Mỹ

Giá trị 10.000 USD/năm

Điều kiện: GPA 3.0/4.0; IELTS 6.0, TOEFL 70+ nộp đơn xin học bổng