Scholarships Samk UAS

Scholarships Samk UAS

31/12/2020

Bên cạnh các học bổng dựa trên thành tích học tập tổng quát, SAMK còn cấp học bổng dựa trên kỹ năng tiếng Phần Lan. Mục đích của học bổng là hỗ trợ việc làm trong tương lai của sinh viên có bằng cấp quốc tế tại Phần Lan bằng cách khuyến khích sinh viên đạt được trình độ tiếng Phần Lan trung bình trong quá trình học.

Học bổng được trao cho những sinh viên đạt được ít nhất các kỹ năng cơ bản (cấp độ A2) của tiếng Phần Lan trong quá trình học cấp bằng tại SAMK.

  • Học bổng 1: 1,500 Euro cho sinh viên đạt được trình độ A2(*)
  • Học bổng 2: 3,000 Euro cho sinh viên đạt được trình độ B1(*)

Thanh toán một lần, sớm nhất sau năm học đầu tiên. Nếu sinh viên được trao Học bổng 1, thì sinh viên đó có thể được trao Học bổng 2 sớm nhất sau năm học thứ hai.

Các kỹ năng ngôn ngữ Phần Lan được đánh giá bằng các bài kiểm tra trình độ thông thạo ngôn ngữ Quốc gia (YKI 3, cấp độ B1) hoặc bằng văn bản chứng nhận kết quả kỳ thi của giáo viên tiếng Phần Lan SAMK (cấp độ A2: đã hoàn thành các nghiên cứu Phần Lan (10 tín chỉ ECTS) tại SAMK với điểm tối thiểu 3, hoặc Chứng nhận quá trình học trước (RPL).

(*) Đánh giá trình độ ngôn ngữ dựa trên Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về Ngôn ngữ: Học tập, giảng dạy, đánh giá (trên rm.coe.int) (CEFR).

Bạn có thể kiểm tra các yêu cầu tại đây: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bc7b