Tổng quan Đại Học Debrecen

1614053040

UNIVERSITY OF DEBRECEN

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Hợp Điểm:

  • 192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM - ĐT: (028) 3833 7747
  • Email: thacmacDebrecen@vietnamhopdiem.edu.vn
  • Youtube (DU HỌC DEBRECEN): 
  • FP: Du Học Debrecen
  • FB Group: Thích Debrecen