Danh sách ĐẠI HỌC CÔNG LẬP MỸ

Đại học công lập
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

University of Illinois at Chicago

Đại học công lập Chicago Illinois Mỹ

University of Kansas

Đại học công lập Lawrence Kansas Mỹ

Oregon State Univesity

Đại học công lập Covarllis Oregon Mỹ

Texas A&M University

Đại học công lập Corpus Christi Texas Mỹ

Auburn University

Đại học công lập Auburn Alabama Mỹ

University of Central Florida

Đại học công lập Orlando Florida Mỹ

University of South Florida

Đại học công lập Tampa Florida Mỹ

Illinois State University

Đại học công lập Normal Illinois Mỹ

Louisiana State University

Đại học công lập Baton Rouge Louisiana Mỹ

University of Massachusetts Boston

Đại học công lập Boston Massachusetts Mỹ

University of Mississippi

Đại học công lập Oxford Mississippi Mỹ

Cleveland State University

Đại học công lập Cleveland Ohio Mỹ

University of South Carolina

Đại học công lập Columbia South Carolina Mỹ

University of Utah

Đại học công lập Salt Lake City Utah Mỹ

George Mason University

Đại học công lập Fairfax Virginia Mỹ

James Madison University

Đại học công lập Harrisonburg Virginia Mỹ

Washington State University

Đại học công lập Pullman Washington Mỹ

Western Washington University

Đại học công lập Bellingham Washington Mỹ

Marshall University

Đại học công lập Huntington West Virginia Mỹ

American University

Đại học công lập Washington D.C Mỹ

Auburn Montgomery University

Đại học công lập Montgomery Alabama Mỹ

University of Alabama at Birmingham

Đại học công lập Birmingham Alabama Mỹ

Arizona State University

Đại học công lập Tempe Arizona Mỹ

University of Arizona

Đại học công lập Tucson Arizona Mỹ

University of Pacific

Đại học công lập Stockton California Mỹ

Colorado State University

Đại học công lập Fort Collins Colorado Mỹ

Florida International University

Đại học công lập Miami Florida Mỹ

Virginia Commonwealth University

Đại học công lập Richmond Virginia Mỹ

University of Massachusetts Lowell

Đại học công lập Lowell Massachusetts Mỹ

University of Massachusetts Dartmouth

Đại học công lập Dartmouth Massachusetts Mỹ

West Virginia University

Đại học công lập Morgantown West Virginia Mỹ

Florida Atlantic University

Đại học công lập Boca Raton Florida Mỹ