Danh sách ĐẠI HỌC TƯ THỤC MỸ

Đại học tư thục
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Depaul University

Đại học tư thục Chicago Illinois Mỹ

Mercer University

Đại học tư thục Atlanta/ Macon Georgia Mỹ

Suffork University

Đại học tư thục Boston Massachusetts Mỹ

Saint Louis University

Đại học tư thục Saint Louis Missouri Mỹ

Drew University

Đại học tư thục Madison New Jersey Mỹ

Adelphi University

Đại học tư thục Garden City New York Mỹ

Hofstra University

Đại học tư thục Long Island New York Mỹ

University of Dayton

Đại học tư thục Dayton Ohio Mỹ

Baylor University

Đại học tư thục Waco Texas Mỹ

University of Hartford

Đại học tư thục Hartford Connecticut Mỹ

Lynn University

Đại học tư thục Boca Raton Florida Mỹ

Long Island University Brooklyn

Đại học tư thục New York City New York Mỹ

Full Sail University

Đại học tư thục Winter Park Florida Mỹ

Gonzaga University

Đại học tư thục Spokane Washington Mỹ