Danh sách trường Singapore

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Lasalle College of the Arts

Học viện bán công Singapore

Curtin Singapore

Đại học tư thục Singapore

James Cook University Singapore

Đại học tư thục Singapore

Kaplan

Học viện tư thục Singapore

Anglo Chinese School (ACS INTERNATIONAL)

Trung học tư thục Singapore

Saint Francis Methodist School

Trung học tư thục Singapore

Shatec College

Học viện tư thục Singapore

PSB Academy

Học viện tư thục Singapore

SIM Global Education

Học viện tư thục Singapore

SHRM College

Cao đẳng tư thục Singapore

National University of Singapore (NUS)

Đại học công lập Singapore