Học bổng Mỹ

Địa điểm Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
Utah, Salt Lake City University of Utah Học bổng Một phần

University of Utah - Nhập học trực tiếp Đại học

10.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
California, Stockton University of Pacific Học bổng Một phần

University of Pacific - Nhập học trực tiếp Đại học

30.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
South Carolina, Columbia University of South Carolina Học bổng Một phần

University of South Carolina - Nhập học trực tiếp Đại học

12.000 USD 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Mississippi, Oxford University of Mississippi Học bổng Một phần

University of Mississippi - Nhập học trực tiếp Đại học

3.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Massachusetts, Boston University of Massachusetts Boston Học bổng Một phần

University of Massachusetts Boston - Nhập học trực tiếp Đại học

5.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Kansas, Lawrence University of Kansas Học bổng Một phần

University of Kansas - Nhập học trực tiếp Đại học

15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Illinois, Chicago University of Illinois at Chicago Học bổng Một phần

University of Illinois at Chicago - Nhập học trực tiếp Đại học

10.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Ohio, Dayton University of Dayton Học bổng Một phần

University of Dayton - Nhập học trực tiếp Đại học

25.000 USD/năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Louisiana, Baton Rouge Louisiana State University Học bổng Một phần

Louisiana State University - Nhập học trực tiếp Đại học

10.000 USD 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Washington, Spokane Gonzaga University Học bổng Một phần

Gonzaga University - Nhập học trực tiếp Đại học

80.000 USD/4 năm 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Florida, Miami Florida International University Học bổng Một phần

Florida International University - Nhập học trực tiếp Đại học

5.000 USD 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Alabama, Auburn Auburn University Học bổng Một phần

Auburn University - Nhập học trực tiếp Đại học

12.000 USD 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
Washington D.C American University Học bổng Một phần

American University - Nhập học trực tiếp Đại học

10.000 USD 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
New York, Garden City Adelphi University Học bổng Một phần

Adelphi University - Nhập học trực tiếp Đại học

23.000 USD/ năm (lên tới 4 năm) 15/12/2021 GPA 3.5/8.8; IELTS 6.5+, SAT 1300 và phỏng vấn
California, Stockton University of Pacific Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

80.000 USD/4 năm 11/12/2020 IELTS 6.5/ TOEFL  77, GPA 8.0+
Ohio, Dayton University of Dayton Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

80.000 USD/4 năm 11/12/2020 IELTS 6.5/ TOEFL 77, GPA 8.0+
New York, Garden City Adelphi University Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

15.000 USD/ năm (lên tới 4 năm) 20/09/2020 GPA 3.0; IELTS 6.5+, TOEFL 77+ và phỏng vấn
Washington, American University Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

15.000 USD/ năm đầu tiên 20/09/2020 GPA 3.0; IELTS 6.5+, TOEFL 77+ và phỏng vấn
Alabama, Auburn Auburn University Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

12.000 USD/ năm đầu tiên 20/09/2020 GPA 3.0; IELTS 6.5+, TOEFL 77+ và phỏng vấn
Kansas, Lawrence University of Kansas Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

9.000 USD/ năm (lên đến 4 năm) 20/09/2020 GPA 3.0; IELTS 6.5+, TOEFL 77+ và phỏng vấn
Louisiana, Baton Rouge Louisiana State University Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

12.000 USD/ năm đầu tiên 20/09/2020 GPA 3.0; IELTS 6.5+, TOEFL 77+ và phỏng vấn
Ohio, Dayton University of Dayton Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

20.000 USD/ năm (lên đến 4 năm) 20/09/2020 GPA 3.0; IELTS 6.5+, TOEFL 77+ và phỏng vấn
South Carolina, Columbia University of South Carolina Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

12.000 USD/ năm đầu tiên 20/09/2020 GPA 3.0; IELTS 6.5+, TOEFL 77+ và phỏng vấn
California, Stockton University of Pacific Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

20.000 USD/ năm (lên đến 4 năm) 20/09/2020 GPA 3.0; IELTS 6.5+, TOEFL 77+ và phỏng vấn
Illinois, Chicago University of Illinois at Chicago Học bổng Một phần

Nhập học trực tiếp Đại học

8.000 USD/ năm (lên đến 4 năm) 20/09/2020 GPA 3.0; IELTS 6.5+, TOEFL 77+ và phỏng vấn
Oregon, Covarllis Oregon State Univesity Học bổng Một phần

OSU Provost's Scholarship for Exellence

6.000 USD/ năm 20/09/2020 GPA 3.0/4.0; IELTS 6.0, TOEFL 70
Oregon, Covarllis Oregon State Univesity Học bổng Một phần

OSU IB or A - Level Scholarship

6.000 USD/ năm 20/09/2020 GPA 3.0/4.0; IELTS 6.0, TOEFL 70
Oregon, Covarllis Oregon State Univesity Học bổng Một phần

Honorary Scholarship for Leadership

10.000 USD/ năm 20/09/2020 GPA 3.0/4.0; IELTS 6.0, TOEFL 70 + nộp đơn xin học bổng
Florida, Tampa University of South Florida Học bổng Một phần

USF Green & Gold Presidential

12.000 USD/năm 20/09/2020 GPA 3.0/4.0; IELTS 6.0, TOEFL 70, yêu cầu SAT
Florida, Tampa University of South Florida Học bổng Một phần

USF Green & Gold Directors

9.000 USD/ năm (lên đến 4 năm) 20/09/2020 GPA 3.0/4.0; IELTS 6.0, TOEFL 70, yêu cầu SAT
Florida, Tampa University of South Florida Học bổng Một phần

USF Green & Gold Scholar

6.000 USD/ năm 20/09/2020 GPA 3.0/4.0; IELTS 6.0, TOEFL 70
Colorado, Fort Collins Colorado State University Học bổng Một phần

CSU Merit-Based Scholarship (GPA Only)

2.000-8.000USD/ năm 20/09/2020 GPA 3.0/4.0; IELTS 6.5 hoặc TOELF iBT 79
Colorado, Fort Collins Colorado State University Học bổng Một phần

CSU Merit-Based Scholarship (GPA + SAT)

4.000-10.000 USD/ năm 20/09/2020 GPA 3.0/4.0; IELTS 6.5 hoặc TOELF iBT 79, yêu cầu SAT
West Virginia, Huntington Marshall University Học bổng Một phần

Marshall Merit- Based Scholarships

5.000 - 14.000 USD 20/09/2020 GPA 2.5; IELTS 6.0 , TOEFL 61
Virginia, Fairfax Gladstone High School Học bổng Một phần

Drew Merit- Based Scholarships

10.000 - 25.000 USD/ năm 20/09/2020 GPA 3.0/4.0; IELTS 6.5 hoặc TOELF iBT 80, yêu cầu SAT